دیوار سبز چیست ؟

 

دیوار سبز مجموعه ای از  گیاهان است که به صورت عمودی
بر روی هم قرار گرفته اند.
ساز و کار پیاده سازی دیوار سبز بسیار پیچیده بوده و علاوه بر
نیاز بهتجهیزات و گلدان های مخصوص آن، نیاز به کارشناسی
گیاهان مرتبط با آب و هوا، نور و موقعیت اجرا دارد.
دیوار سبز می تواند به عنوان یک فیلتر بیولوژیکی که با واسطه
گیاهی پایه ریزی شده، عمل کند و ظرفیت تصفیه هوا را افزایش ‌
دهد.
پوشش های طبیعی اصالتاً موتورهای تصفیه کننده و پاک کننده
هوا هستند و قابلیت تنظیم کردن حرارتی محیط را دارند.
دیوارهای سبز فعال:

 

نحوه پیاده سازی در این نوع دیوار سبز به گونه ای است
که ظرفیت تصفیه هوا را افزایش می‌دهد و با به کارگیری
سیستم تهویه هوا، هوای محبوس بین دیوار و دیوار سبز
را که در واقع بهترین و پراکسیژن ترین هوا می باشد توسط
فن های مخصوص به داخل محیط می دمد.
گرین وال گلسین
دیوار سبز غیر فعال:

 

در دیوار سبز غیرفعال هیچ مکانیزمی برای گردش هوا وجود ندارد.
در عوض آنها به صورت باز، نگهداری می‌شوند تا بهبودی نسبی در
گردش هوای آزاد تا آنجا که ممکن است، ایجاد کنند.
گرینوال
دیوار سبز