- گروه تولیدی گلسین -

تولیدکننده تجهیزات دیوارسبز (گرینوال) ، تجهیزات فضای سبز و بام سبز (روف گاردن)

۲۰۱۸