سیستم آبیاری
بهترین راه حل جهت آبیاری گیاهان در دیوار سبز، سیستم آبیاری اتوماتیک می باشد. در این سیستم با نصب
یک شیر برقی در مسیر جریان آب، زمان آبیاری و مقدار آب مورد نیاز تعیین می گردد و گیاهان به روش آبیاری
قطره ای در زمان مقرر به صورت خودکار آبیاری می شوند.
سیستم آبیاری عمودی :
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
سیستم آبیاری افقی :
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال

زهکشی گلدانها:

در کف هر گلدان یک لوله تعبیه شده تا آب مازاد را به داخل گلدان زیرین هدایت کند و هدر رفت آب را به حداقل میزان خود برساند. در آخرین گلدان، مازاد پس آب از طریق سیستم لوله کشی تخلیه می گردد یا مجدداً جهت آبیاری استفاده خواهد شد

لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال