سیستم آبیاری
بهترین راه حل جهت آبیاری گیاهان در دیوار سبز، سیستم آبیاری اتوماتیک می باشد. در این سیستم با نصب
یک شیر برقی در مسیر جریان آب، زمان آبیاری و مقدار آب مورد نیاز تعیین می گردد و گیاهان به روش آبیاری
قطره ای در زمان مقرر به صورت خودکار آبیاری می شوند.
سیستم آبیاری افقی :
گلدان دیوار سبز;باغ عمودی باغ سبز عمودی
سیستم آبیاری عمودی :
گلدان دیوار سبز;باغ عمودی